Jste zde

Senzor může přes SensDesk ovládat více různých akcí / výstupů

Prostřednictvím cloudového portálu SensDesk a jednotek HWgroup (např. Poseidon2) lze dle naměřených hodnot i jen jednoho senzoru řídit hned několik výstupů či odesílat různé zprávy dle aktuální úrovně hodnoty veličiny.

Jednou z výrazných novinek letošního roku v cloudovém portálu SensDesk je možnost ke každém senzoru či každému vstupu přiřadit neomezený počet výstupních řídících či indikačních signálů, označovaných jako "Akce", tedy akce. V praxi to znamená, že lze například k jednomu senzoru nastavit v portálu SensDesk hned současně několik akcí definující, co se má stát, když hodnota překročí přednastavenou hranici, přesněji řečeno, když se hodnota vyskytuje / pohybuje v přednastaveném rozmezí "Minimum" a "Maximum". Doposud bylo možné definovat jen jednu akci, například sepnutí jen jednoho výstupu, když hodnota byla uvnitř nebo vně jednoho předdefinového rozsahu, tzv. "Safe range". Aktuálně například lze v měřícím rozsahu senzoru nadefinovat více různých rozmezí hodnot, tzv. "Notices" a každý pak může provádět jinou akci nebo ovládat více řídích vstupů. 

Portály SensDesk a HWPortal jsou založeny na jednotné platformě, vyvíjené společností HW group. Oba portály poskytují stejné uživatelské funkce a umožňují připojit stejná zařízení. Vyobrazení funkcí a ovládacích prvků, uvedená v tomto článku, odpovídají oběma portálům a liší se pouze v detailech.

K čemu je dobré vícerozsahové řízení a indikace?

Například tak lze v měřícím rozsahu senzoru nadefinovat 5 různých rozmezí hodnot, kde například dva budou ovládat rozdílné spínané výstupy a odesílat informační email a zbylé dva budou jen odesílat informační email. Například v případě regulace teploty v místnosti či zařízení může přednastavený rozsah -20 až 15°C spínaným výstupem spouštět vytápění a naopak přednastavený rozsah 25 až 35°C spouštět chlazení  a současně odesílat informační email o stavu systému. V rozsahu 15 až 25°C není potřeba dělat nic a při teplotách pod 20°C nebo nad 35°C se například může odesílat urgentní SMS zpráva, že stav není v pořádku a je nutný zásah obsluhy.

Podobně lze u měření vlhkosti například pro naměřené hodnoty pod 35% RH spínaným výstupem aktivovat zvlhčování vypouštěním páry, v rozsahu 35 až 60 % RH nedělat nic a při hodnotách nad 60 %RH naopak spustit odvětrávání / ventilaci, například větrák pro odvod vlhkosti pryč. A při hodnotách vlhkosti nad 90% například dalším výstupem spustit druhý větrák a současně odeslat varovné hlášení na email či SMS.

Podobně lze například při měření koncentrace CO2 v místnosti při překročení úrovně 1000 pm jen odeslat indikační hlášení či spustit indikaci a při hodnotách přes 1500 ppm odeslat varovné hlášení a třeba spustit větrák či rovnou dát spínaný signál ventilaci či k otevření oken.

Pokud se využívá současně měření více senzory, třeba současně zde zmíněnými senzory teploty, vlhkosti a koncentrace CO2, lze každému z nich nadefinovat vlastní rozsahy a vlastní odesílání informačních zpráv.

TEST - jednotka Poseidon2 a SensDesk systém Akce

Výše zmíněný systém jsem prakticky odzkoušel s HWg jednotkou Poseidon2 4002 napojenou přes internet na cloudový portál SensDesk. Jednotka Poseidon2 4002 má mnoho vstupů po připojení různých snímacích senzorů, mnoho dvoustavových vstupů pro připojení různých tlačítek, termostatů, indikátorů hladin apod. a současně 4 reléové spínané výstupy pro zpětné ovládání - aktivaci různých akčních mechanismů, například zmíněné systémy topení, chlazení či větrání.

V mém případě jsem například na jednotku HWg jednotku Poseidon2 4002 připojil senzor koncentrace CO2 a na portálu SensDesk jsem se rozhodnul nadefinoval následující akce:

  • Akce "Senzor CO2 nefunkční" = 0 až 300 ppm = senzor nefunkční senzor CO2, protože minimální hodnota ve vzduchu je cca 388 ppm = Email alarmové hlášení.

  • Akce "CO2 - nízká úroveň" = 300 až 600 ppm = nízká úroveň CO2 - čerství vzduch = sepnutí Poseidon2 výstupu 3.

  • Akce "CO2 - vhodná úroveň" = 600 až 1000 ppm = střední úroveň CO2 - lehce zadýchaný vzduch = sepnutí Poseidon2 výstup 2.

  • Akce "CO2 - vysoká úroveň" = 1000 až 30 000 ppm = vysoká úroveň CO2 - velmi vydýchaný vzduch = sepnutí Poseidon2 výstupu 1.

  • Akce "Příliš vysoké CO2" = 1 500 až 30 000 ppm = alarm příliš vysoká úroveň CO2 - příliš vydýchaný vzduch = Email alarmové hlášení.

Pro realizaci stačí jen se přihlásit na SensDesk účet s přihlášeným zařízením "Device" (v mém případě tedy Poseidon2 4002) a v něm pak kliknout na příslušný připojený senzor, u kterého chceme akce nastavovat a v něm pak již kliknout na záložku "Akce". V ní se objeví aktuálně vytvořené a aktivní akce, pokud již nějaké dříve byly  vytvořeny, nebo v něm nejsou žádné, pokud doposud žádné vytvořeny nebyly.

V mém případě senzoru CO2 jsem již dříve realizoval akce sepnutí výstupu 1 (akce "CO2 - vysoká úroveň"), výstupu 2 (akce "CO2 - vhodná úroveň"), výstupu 3 (akce "CO2 - nízká úroveň") a pak emailové hlášení (akce "Senzor CO2 nefunkční"), které jsou již tedy v seznamu akcí vidět. Případně lze každou akci vybrat - rozkliknout a pak editovat kliknutím na záložku "Upravit". Zde například

 

V záložce "Akce" každého senzoru připojeného do portálu SensDesk lze si zobrazit aktuální nastavené akce.

Kliknutím na existující akci lze zobrazit její bližší popis a případně i upravit její nastavení (například změnit rozsah, ve kterém bude akce aktivní či změnit výstup akce), případně ji smazat.

Nakonec si můžeme na následujících obrázcích ukázat vytvoření poslední akce, která bude odesílat alarmový email, zde v mém případě, že koncentrace CO2 je příliš vysoká. Stačí jen u příslušného senzoru v záložce "Akce" kliknout na "Create new Akce" a vybrat jako výstup z akce "Email". Následně vyplnit název nové akce, vybrat či nově vytvořit rozsah měřených hodnot, tzv. "Oznámení" ("Notices"), ve kterém bude akce aktivní a odešle e-mail a pak na jaký e-mail v položce "Targets". A kliknout na uložit a je to hotovo.

Příklad vytvoření nové akce senzoru koncentrace CO2, která odešle alarmový e-mail při překročení hodnoty koncentrace hranici 1500 ppm.

Případně lze následně si hromadně všechny doposud vytvořené akce nebo i vytvořené rozsahy "Notices" si zobrazit a případně i upravit přes hlavní záložku "Nastavení".

  

Ve složce nastavení lze v sekci "Akce" si zobrazit všechny doposud vytvořené akce a v sekci "Notices" pak všechny vytvořené oznamovací rozsahy.

Příklad otevření a možnosti upravení nastavení dříve vytvořeného Notice oznamovacího rozsahu s názvem "CO2 do 600 ppm".

 

Vytvořené akce jsou hned aktivní a pracují dle nastavení - zde například je nízká aktuální hodnota koncentrace odpovídá akci "CO2 - Nízká úroveň" , která je indikována stavem spínacího výstupu 3.

Závěr

Dříve bylo možné ke každému senzoru přednastavit jen jeden možný rozsah tzv. Safety range a ten mohl aktivovat jeden výstup nebo odesílat informační zprávy. Aktuálně lze přes výše uvedený systém akcí vytvořit neomezený počet různých limitů a rozsahů a přiřadit jim různé akce spínání/rozepínání výstupů, odesílání alarmových či info e-mailů nebo SMS zpráv. A to je samozřejmě velká výhoda.

Více informací o všech možnostech a zákoutích systému "Akce" ("Actions") najdete podrobně v článcích "Nový modul pro Actions v portále SensDesk" a "Změny v práci s SD SafeRange na Sensdesku". Zde jsem se v tomto článku pokusil na uvedené novinky podívat z trošku jiného praktického pohledu.

Odkazy

Hodnocení článku: