Jste zde

SensDesk sjednocuje dohled senzorů i zařízení v síti

Nastavení vlastních pohledů a grafů, vytváření skupin zařízení i vlastních grafů dat ze senzorů. To jsou základní funkce portálu SensDesk. Nový portál přidává řadu funkcí pro administraci rozsáhlých monitorovacích aplikací a senzorových sítí.

Když se řekne Portál nebo Cloud, většině lidí vytane na mysl webová stránka zobrazující grafy nebo nějaké vzdálené úložiště, za které je třeba platit a v řadě případů tomu tak opravdu je. SensDesk od HW group není jen portál nebo jen cloud, ale především je to jednotící centrum měření a ovládání produktů HW group. SensDesk umožňuje získat rychlý přehled o stavu senzorů, stejně jako zobrazit historii naměřených hodnot, ale rovněž nabízí možnost vytvoření jednoduchých podmínek pro vyvolání alarmových akcí, jako je odeslání e-mailu, SMS nebo sepnutí vzdáleného výstupu. Jeho hlavní výhoda však spočívá ve sjednocení informací z mnoha různých senzorů a čidel do lidsky i strojově (počítačově) jednotné podoby.

Portály SensDesk a HWPortal jsou založeny na jednotné platformě, vyvíjené společností HW group. Oba portály poskytují stejné uživatelské funkce a umožňují připojit stejná zařízení. Vyobrazení funkcí a ovládacích prvků, uvedená v tomto článku, odpovídají oběma portálům a liší se pouze v detailech.

 

Portál SensDesk nabízí funkce pro uživatele v sektorech Home, SMB, i pro velké firemní zákazníky a korporace. Domácím uživatelům a malým firmám často stačí monitorovat aktuální stav senzorů a čidel, případně si stáhnout historii pro potřeby doložení průběhu teplot či spotřeby (případně dostat e-mail, pokud je některá hodnota mimo rozsah). U větších zákazníků je kladen důraz na integraci nezávislého monitoringu do stávajících systémů. Ta je složitá, a tedy i drahá, protože různá měřící zařízení poskytují rovněž rozdílné formáty dat ať už historicky, nebo s ohledem na možnosti a potřeby měřených veličin. A zde je největší síla SensDesku, který poskytuje rovněž data z různých senzorů a zařízení v jednotné serializované podobě XML souboru.  

Základní vlastnosti portálu SensDesk

  • Jednoduchý a přehledný Dashboard s náhledem informací jen o těch čidlech, která uživatele zajímají. Možnost definice více uživatelských Dashboardů s rozdílným obsahem. IT oddělení vidí jen svá data a energetici rovněž jen svá.
  • Možnost nastavení nezávislých rozsahů safe range pro každý senzor a následné odesílání alarmových zpráv pomocí e-mailu. Podpora HWg-SMS-GW3 pro odesílání alarmových zpráv pomocí SMS
  • Přehled zařízení a senzorů s možností třídění podle stavu (Normal, alarm, invalid) nebo podle jednotky.
  • Možnost třídění zařízení a senzorů do skupin podle fyzického (Locations) nebo logického (Groups) umístění
  • Grafy naměřených hodnot pro jednotlivá zařízení (tříděná podle měřené veličiny) i pro jednotlivé senzory s možností exportu dat do CSV, XML, PDF, SVG, PNG či JPG
  • Možnost definice zákaznických grafů kombinujících různé veličiny, a tak sledování vzájemných závislostí.
  • Pokročilý user management s jednoduchou správou umožňující nastavit různým uživatelům jen omezená oprávnění. Jednotliví uživatelé jsou sdruženi pod jeden Team.
  • Permission groups pro přidělování práv uživatelům pro jednotlivá zařízení. Zatímco User management omezuje práva na práci, Permission group omezují prostředky, se kterými uživatel pracuje.
  • Export aktuálních hodnot do XML souboru pro všechny hodnoty v rámci jednoho teamu i pro jednotlivé dashboardy a grafy umožňuje snadnou integraci do podnikových informačních systémů.
  • SensDesk bude možné používat buď na volné platformě HW group, nebo si pořídit vlastní instalaci formou virtuálního serveru ve vlastní firmě.

Nemá smysl se zde rozepisovat o standardních vlastnostech všech portálů, jako je schopnost zobrazit naměřené hodnoty jednotlivých senzorů a čidel, či jejich historii formou grafu.

Dashboard

Dashboard představuje rozcestník a současně kontrolní centrum. Umožňuje získat rychlou informaci o tom, kolik senzorů je v pořádku, kolik je jich v Alarmu, nehlásí se nebo je vypnutých.
Odtud lze si překliknout na výpis těchto senzorů. Velkou výhodou je pak možnost vytvoření si vlastního dashboardu omezeného třeba jen na zobrazení zařízení hlídajících nějakou konkrétní technologii (třeba jen lednice, mrazáky nebi spotřebu elektrického proudu). Uživatel tak nemusí zjišťovat, jestli senzory v Alarmu patří do jeho kompetence či nikoliv a může se soustředit na práci.

Skupiny a umístění

Groups a Locations umožňují vytvoření logické struktury sítě zařízení podle potřeb uživatele. Pokud má uživatel v SensDesku více než dvě zařízení, pravděpodobně nastane potřeba jejich třídění a seskupování. K tomu SensDesk používá Groups (skupiny) a Location (lokace, či chcete-li umístění). Jedná se o totéž, seskupování zařízení a senzorů, ale liší se pohled na jejich využití. Lokace představují fyzické umístění zařízení (Praha, New York, 1.patro apod.), zatímco skupiny logické (serverovna, mrazírna apod.). A z toho rovněž plyne využití. Do skupin lze řadit pouze celá zařízení, ale jedno zařízení lze přiřadit do více skupin. V případě umístění lze jedno zařízení zařadit pouze do jedné lokace. Na druhou stranu lze lokace dělit ještě na podlokace (Sublocations) a do těch se řadí již konkrétní senzory.

Grafy

SensDesk umožňuje sestavovat grafy tak, aby kombinovaly senzory a měřené veličiny a zobrazily kritické hodnoty procesu současně.
Grafy jsou vždy vděčné téma portálových řešení. SensDesk umožňuje generovat grafy pro jednotlivé senzory či detektory a také pro rychlé přehled na úrovni zařízení. Zde jsou rozděleny podle měřené jednotky tak, aby se nemíchalo vykreslování různých veličin v jednom grafu. Přidanou hodnotou SensDesku je však možnost vytvářet si grafy právě složené z více senzorů, a to bez ohledu na měřenou veličinu. Díky tomu lze snadno sledovat vzájemné závislosti veličin a hodnot. Poklesne-li např. teplota v místnosti, lze zjistit že příčinou jsou otevřené dveře nebo nárůst vlhkosti. Stoupají-li náklady na sušení prádla, může být příčinou vysoká vnější teplota a podobně. Tyto a mnohé další informace mohou být užitečné mohou výrazně ušetřit provozní náklady, nebo predikovat závady technologie.

Team a user management

Zařízení i skupiny zařízení lze zobrazit vybraným uživatelům, přitom lze oddělit funkce pro sledování dat, ovládání a administraci zařízení.
Aby bylo možné efektivně a bezpečně sdílet data mezi více uživateli, je třeba je schovat pod společnou hlavičku – Team. Obvykle se jedná o firmu, ale rovněž může jít o zájmové uskupení nebo třeba i jen firemní oddělení. Team má svého vlastníka, který může zakládat další uživatele a nastavovat jim různá oprávnění. Na Team se rovněž vztahují veškerá omezení a limity, která jsou na portále uplatňována. Na team se rovněž uplatňují Pushovací parametry včetně PUSH login a PUSH password. Zařízení tak nyní nenáleží konkrétnímu uživateli, ale jeho Teamu, což výrazně usnadňuje změnu zodpovědných pracovníků ve firmách. Pro Team se rovněž generuje serializovaný výstup všech hodnot v podobě XML souboru.

SensDesk jako jednotící prvek měření a ovládání

SensDesk integruje monitoring a ovládání všech typů zařízení HWg, včetně jejich vzájemné komunikace. Všechna nastavení jsou přitom realizována v portálu SensDesk.
Instalace monitoringu v SMB a domácích aplikacích jsou poměrně jednoduché z hlediska počtu zařízení, lokací i uživatelského přístupu. Projekty údržby infrastruktury i nasazení v rámci velkých firem vyžaduje řadu rozšíření z hlediska přístupu k naměřeným datům přímo v portálu SensDesk a také prostřednictvím monitorovacích aplikací třetích stran.

Mezi pokročilé funkce portálu patří i možnost integrovat monitoring a vzájemné ovládání všech typů zařízení HWg.

Monitorovací centrum – Alarmové zprávy a ovládání jiných zařízení

Portál SensDesk umožňuje snadno a rychle sestavit vzájemnou komunikaci všech typů zařízení HW group. Představuje nejefektivnější cestu pro vytvoření zpětné vazby mezi senzory a aktuátory jednotek HWg.

Jak již bylo zmíněno výše SensDesk umožňuje pro každý senzor či detektor nastavit rozsah bezpečných hodnot a při jeho překročení vyvolat alarmovou akci. Tou může být například odeslání varovného e-mailu, nebo třeba SMS zprávy (vyžaduje vlastní HWg-SMS-GW3). Další možností je ale sepnutí výstupu na některém z monitorovaných zařízení. Pokud vám tak například v Praze začne unikat voda z topení, či klimatizace, v Brně na dohledovém centru sepne jiné zařízení kontakt, aby rozhoukalo sirénu. A zatímco toho jsou přímo schopny i samotné krabičky, využití SensDesku jako monitorovacího a řídícího centra umožňuje snížit pořizovací i instalační náklady. SensDesk umožňuje integrovat do jednoho celku zařízení různých rodin produktů HW group a tak není problém aby záplavový detektor HWg-WLD sepnul výstup na zařízení SD-2xOut, přestože při přímém propojení by bylo nezbytné použít některou z jednotek Poseidon2 nebo Damocles2. Přitom pořizovací cena SD-2xOUT je na úrovni 30% nejlevnějšího z rodiny Damocles2 – Damocles2 MINI.

Z hlediska instalace je využití SensDesku rovněž výhodné, protože umožňuje vytvořit obousměrnou komunikaci bez potřeby nastavování síťových prvků či tunelování portů. Pokud vzdálená zařízení nejsou připojena přímo do internetu na veřejných IP adresách je třeba nastavovat routery, aby bylo možnéz jednoho zařízení ovládat jiné. Použití SensDesku to zjednodušuje, protože všechna zařízení komunikují jen se SensDeskem a ten se nachází v internetu.

Values.xml – export naměřených hodnot a připojení do software 3.stran

Všechna zařízení HW group generují jednotný XML formát dat, takže pro nadřízený systém se Sensdesk tváří jako jedno zařízení s velkým počtem senzorů.
Řada společností již nyní používá vnitrofiremní monitorovací či informační systém, například Nagios nebo jiný NMS v sektoru IT, či PRTG ve facility managementu. Integrace nových zařízení do stávajících systémů je nákladná a zřídka kdy se jejich správcům chce implementovat více než jedno zařízení / protokol. Přitom různá zařízení nemohou mít jednotný komunikační protokol díky různorodosti měřených veličin, nebo prostě jen díky generační obměně měřících ústředen. SensDesk umožňuje integrovat všechna zařízení HW group do jednoho systému prostřednictvím jednotného XML formátu, takže pro nadřízený systém se Sensdesk tváří jako jedno zařízení s velkým počtem senzorů. Pro uživatele jsou k dispozici soubory values.XML pro celý Team (obsahuje aktuální hodnoty všech senzorů a detektorů), nebo pro jednotlivé dashboardy a grafy. Ke XML souborům lze přistupovat buď pomocí http autorizace uživatelským jménem a heslem, nebo pomocí URL obsahující řetězec sloužící jako autorizační klíč.

Podrobné informace najdete na stránce https://www.hw-group.com/cs/podpora/spolecne-centrum-monitoringu-v-portalu-sensdesk.

HWPortal.cz i SensDesk.com jsou dostupné jako webové portály s podporou mobilních služeb. Liší se dostupností v některých regionech a cenovými plány. Pro zařízení HW group, prodávaná na českém a slovenském trhu, je upřednostněno připojení na HW portal.cz. O vhodnosti konkrétního portálu vás bude prodejce informovat v průběhu výběru zařízení.
Vyzkoušejte demo na adresách:
www.sensdesk.com
www.hwportal.cz
 

Hodnocení článku: