Jste zde

Dopravníkové systémy v průmyslu - 3. díl

Pro automatické dopravníkové trasy jsou zásadní i realizace křizovatek, spojení a rozbočení. Pojďme se podívat na nejpoužívanější typy...

V předchozích dvou dílech (1. díl a 2.díl) jsem vytvořil základní přehled a krátké popisy nejvyužívanějších systémů dopravníků pro různé aplikace a produkty. Automatické dopravní cesty však nejsou jen přímé či zakřivené dopravníky. Neméně důležité jsou i křižovatky, tj. provedení spojení více dopravníkových cest na jednu společnou nebo naopak rozdělení jedné cesty na více dalších.    

Výhybky

Výhybky slouží pro spojení dvou přepravních tras do jedné společné nebo pro rozdělení jedné trasy na dvě rovnocenné u přepravy kusových produktů, tedy předmětů definovaných celkových rozměrů. Jejich realizace obvykle hlavně závisí na typů zvolených dopravníků (válečkové, pásové, modulární atd.), typu produktu a přepravním výkonu či rychlosti dopravníků. Údaj požadovaného přepravního výkon (obvykle uváděný buď v počtu kusů na hodinu nebo minutu) je velmi důležitý, protože říká, jak rychlý musí být systém výhybky, aby z dopravníku odvedl nebo naopak na dopravník přivedl jeden produkt dříve než přijede druhý produkt a mohlo by dojít ke kolizi.

Speciální skupinou výhybek jsou pak tzv. separátory sloužící k občasnému oddělení / vystrčení produktu z přepravní trasy na základě jeho identifikace, obvykle po zjištění nějaké vady nebo nedostatku. Obvykle je umístěno za některým měřícím nebo diagnostickým zařízením a na základě vyhodnocení naměřených parametrů a jejich porovnání s přednastavenými požadavky se konkrétní produkt buď nechá přes separátor přejít dál nebo naopak vyřadí.

Výhybky pro sypké produkty

Nejjednodušší výhybky, tedy změny směru přepravy, najdeme u dopravy sypkých materiálů. U nich se obvykle změna směru přepravy provádí na konci pásového dopravníku (tzv. shozu). Zatímco u běžného přechodu se produkt obvykle sypku z konce jednoho dopravníku do násypky tvaru rychtýře ústící na další následující dopravník, v případě výhybky je násypka ve forma takové dvojnohavice s pneumatickou přepínací klapkou, která volně násypkou padající materiál vychýlí buď do jedné nebo druhé nohavice (násypky) ústící na jeden nebo druhý dopravník.

Někdy je však potřeba mít možnost odklonit sypký produkt z pásového dopravníku ještě před jeho koncem. To se obvykle provádí tzv. pluhem. Pluh, podobný radlici na silničním odklízeči sněhu (buď šípový ostrou hranou orientovaný proti směru pohybu pro výhoz na oně strany z pasu, nebo šikmý pluh pro výhoz na jednu stranu dopravníku), je obvykle upevněný na konzole v klidové poloze nad dopravním pásem a produkt pod ním volně podjíždí. Při aktivaci se pak pneumaticky spustí a přitiskne k pásu dopravníku. Pás pod pluhem podjíždí, zatímco materiál je odhazován z dopravníku do boku, kde jsou umístěny násypky ústící na další níže položený dopravník.

Ještě jednodušší je pak přidávání sypkého materiálu k dalšímu materiálu na jiném průběžnému pásovém dopravníku pomocí jednoduchého přisypávání z konce dopravníku umístěný nad ním.

Výhybky pro kusové produkty

Mezi nejpoužívanější systém výhybek pro kusové produkty, které lze implementovat na většinu typů dopravníků, je pneumatický vybočovač (pneumatická výhybka), kde postupné vychýlení směru produktu přepravovaného v přímém směru do strany dojde pomocí do strany vysunuté vodicí lišty, která postupně přímou přepravní trasu přehradí. Díky dopřednému pohybu produktu a jeho třením o stěnu vodící lišty se tak provede jeho odtlačení do strany, kde již navazuje začátek dalšího dopravníku, který jej již odebere. Tento typ možné použít prakticky pro většinu přepravovaných produktů i pro různé přepravní rychlosti, není nutné použít složité elektrické senzorické řízení a na vychylovaný produkt nejsou vyvíjeny velké rázy. Navíc umožňuje odbočení nebo naopak slučování směru pohybu zleva i zprava. Nevýhodou tohoto řešení je pak poměrně velký požadavek na zástavbové místo a špatně se definuje výsledné natočení produktu na dopravníku za křižovatkou, produkt může být poškozen třením vodící lištu. Také jen je nutné zajistit, aby adheze mezi produktem a povrchem dopravníku, ze kterého má být odkloněn, nebyla příliš vysoká. Ideální je tak pro přepravu plastových přepravek, kartonů apod.

Složitější provedení posuvného / přesouvacího systému vodítek v nabídce společnosti Strand s.r.o.

Někdy je nutné z důvodu úspory místa nebo přesné orientace produktu za výhybkou vytvořit pravoúhlé křížení. To se u válečkových dopravníků obvykle provádí pomocí pneumaticky vertikálně vysouvaných poháněných vidliček umístěné mezi válečky přímého průchozího dopravníku. Pokud se má produkt vybočit z přímého směru, nejdříve musí zastavit na přesné pozici křížení. Následně se musí vysunout vidličky opatřené nepoháněnými kolečky (gravitační provedení) nebo poháněnými pásky nebo řetězy a produkt se přesune na začátek navazujícího kolmého dopravníku křižovatky. Výhoda tohoto řešení je malý zástavbový prostor a možnost aktivně ovlivnit pozici předmětu na dopravníku za křižovatkou. Také produkt nepřichází do styku s bočnicemi dopravníků a tedy nehrozí jeho poškození. Nevýhodou je pak poměrně složité řízení výhybky a drahá realizace. Obvykle je také nutné produkt před odbočením zastavit, což výrazně limituje maximální přepravní kapacitu na cca 20 - 30 ks/min. Někdy výhodou a jindy nevýhodou mlže být fakt, že produkt mění na křižovatce orientaci pohybu.

Příklady provedení pravoúhlých přesunů na válečekových dopravnících.

Válečkořetězová výhybka / střídač společnosti Strand na palety.

Pravoúhlé vychýlení, vhodné prakticky pro všechny typy dopravníků (tedy i včetně pásových), se pak obvykle provádí vystrčením produktu z přímé cesty na navazující kolmý dopravník pomocí pneumatického přesunu, někdy označovaného také jako hrabicový shrnovač či separátor. Obvykle je tvořen kolmo na směr pohybu umístěný pneumatický píst s přišroubovanou vysouvanou deskou. V režimu bez aktivace je píst zasunutý a předměty volně pokračují v přímém směru. Při aktivaci dojde k vysunutí pístu a vystrčení produktu na kolmo navazující nebo případně i souběžně jdoucí dopravník. Výhodou tohoto systému je mechanická jednoduchost a nízká cena realizace. Nevýhodou je fakt, že nutné buď produkt před vysunutím na dopravníku zastavit nebo je za běhu nutné provést přesné načasování vysunutí. Také u křehkých nebo "luxusně" balených produktů může být problém jeho kontakt se separátorem. Čím rychlejší pak musí být provedení přesunutí / vysunutí produktu, tím větší je pak energie nárazu hrabice do produktu a může tak dojít k jeho poškození.

Oddělování / směrování produktů z pásových i jiných typů dopravníků pomocí pneumatického hrabicového shrnovače.

Zajímavým speciálním zařízením, které lze také využít i jako výhybku, je tzv. magnetický obraceč. Ten mimo přepravu kovových předmětů, plechovek a obalů, lze využít i také pro změnu směru dopravy a otáčení v rozmezí 0 – 180° a i přesun z jednoho dopravníku na jiný.

Magnetický přesouvač v nabídce společnosti Strand s.r.o.

Závěr

V tomto 3. díle jsem se pokusil trošku blíže představit a stručně popsat nejvyužívanější provedení výhybek dopravníkových linek . Téměř v každé automatizovaném provozu, vyžadující přepravu kusových materiálů či produktů, lze najít některý z uvedených systémů.

Odkazy:

Hodnocení článku: