Jste zde

Možnosti ochrany a monitorování serverových stanic před nepříznivými okolnostmi

Ochrana a monitorování tak ve firmě významných prostor, jako jako místo serverů a úložiště dat, dnes hlavní know-how firmy, vždy zasluhuje hned po ochraně životů pracovníků druhou největší pozornost. Současné možnosti přenosu informací, hodnot a varovných hlášení z čidel, snímačů a kontaktů po LAN / internetu či bezdrátově přes WiFi, GSM/GPRS v podobě e-mailů, SMS zpráv a hodnot pro záznam na vzdálených "bezpečných" PC, umožňují snadno realizovat neustálý dohled i vzdáleně řídit činnost při neobvyklých událostech.

 Prakticky každá větší firma či společnost se dnes neobejde bez vlastní LAN sítě, kvalitních webových stránek či internetového obchodu, kamerového monitorování a zabezpečení přístupu provozovny - to dnes obvykle bývá realizováno komplexně prostřednictvím vlastního většího či menšího serverového systému. Ten spolu s vhodnými doplňky a softwarem dokáže obsáhnout a dostatečně kvalitně realizovat všechny výše uvedené funkce. Z tohoto důvodu však musí být zajištěn jeho neustálý běh a každá neočekávaná situace může způsobit velkou finanční újmu nejen na hardwaru serveru, ale hlavně ve ztrátě zakázek či objednávek během výpadku webových stránek a internetového e-shopu. Neméně zásadní může být i omezená funkce zabezpečení budovy, kanceláří a výrobních prostor, což někdy může způsobit škody největšího rázu.

Výpadek elektrického napájení

Nejčastějším vnějším problémem pro provoz serverů bývá výpadek napájení el. energie. I když je tento relativně proti dále níže zmíněným problémům nejméně důležitý, může například celovíkendová nefunkčnost důležitého serveru realizující internetový obchod nebo přístup do databáze znamenat pro firmu i velké finanční ztráty. I když se dnes běžně již k serverům instalují záložní napájecí zdroje v podobě UPS jednotek, jejich kapacita obvykle vystačí na zálohu v řádu max. desítek, častěji spíše jen jednotek minut. Proto je dnes velmi důležité zajistit okamžité hlášení o nastalém výpadku, aby bylo přinejmenším možné vyhodnotit, jak rychle je nutné situaci řešit. Neméně důležitý pak může být i záznam takových událostí pro pozdější vyhodnocení.

 V současnosti již není problém indikační výstupy UPS záložních zdrojů či snímače elektrického napětí napojit na komunikační jednotky (krabičky), které mohou automaticky v pravidelných intervalech, na základě vzdáleně zaslaného požadavku (příkazu) či při výpadku okamžitě nouzově vysílat informace v podobě e-mailů a SMS zpráv či ve formě prozvánění nebo zvukových nahrávek. Také se může provádět automatický záznam o datu a času výpadků pro pozdější vyhodnocení či reklamaci. Případně je zároveň možné realizovat i například nouzové vzdáleně ovládané přesměrování energii záložních zdrojů do nejdůležitějších zařízení nebo prostě jen vypnout všechna méně důležitá zařízení a tím ušetřit cenné watty el. energie pro zařízení, která jsou více důležitá a tím minimalizovat dopady ztrát a vzniklých problémů.

Monitorování teploty

Serverovému systému v podobě serverových počítačů, switchů, wifi vysílačů a všech s tím souvisejících komponent bývá obvykle vyhrazen buď nějaký oddělený koutek (v případě malých kancelářských firem) či v případě složitějšího či náročnějšího řešení systému větších společností i celá speciální místnost. Samostatné místnosti "serverovny" pak prakticky vždy bývají nějakým způsobem klimatizované či mají jinak realizované odvětrávání. Větší množství počítačové techniky nevyhnutelně produkuje velké množství tepla, které je důsledně nutné odvádět jinak hrozí přehřátí a výpadek či dokonce poškození některých zařízení. Správná funkce klimatizace, resp. teploty a vlhkosti v oblasti serverů by tak měla být neustále monitorována a v případě hodnot blížících se kritické mezi provést včasné opatření a také informování příslušných odpovědných pracovníků (IT správců, údržby apod.). Správné monitorování  teploty na správných místech je v tomto směru stále jedna z nejčastějších a nejdůležitějších aplikací, kterou je dnes možné již provádět prostřednictvím široké škály teplotních snímačů napojených prostřednictvím LAN sítě a internetu či bezdrátově pomocí Wifi či GSM/GPRS komunikačních jednotek. Včasné nouzové vypnutí méně důležitých či postižených zařízení umožňuje minimalizovat jejich rozsáhlejší poškození či zajistit alespoň chod nejdůležitějších počítačů / částí systému.  Mimo okamžité vyslání varování po překročení mezních nastavených hodnot umožňují "lepší" přístroje pravidelné zasílání hodnot o teplotě prostřednictvém SNMP zpráv a jejich záznam do libovolného počítače napojeného na komunikační síť a vybaveného softwarem.

Detekce zaplavení

Ještě více zhoubné v porovnání s teplotou  může být zaplavení serveru a příslušné techniky vodou, ať již z jakéhokoliv důvodu. Například prasklým potrubím, ponecháním otevřeného kohoutku v některé kanceláři či na toaletě, poškození střechy či oken při bouřkách. A již i malé množstvím vody v serverové místnosti může způsobit poškození či zničení počítačů a hardddisků. Nemusí nutně jít hned o přímé zaplavení elektrických a elektronických částí, ale i o velké zvýšení vlhkosti v místnosti. Doposud často používané lokální jednoduché hlásiče zaplavení, které se umísťují kousek nad podlahou a pracují na principu měření vodivosti prostoru mezi dvěma snímacími tyčinkami, není v tomto případě příliš účinné. Než se do daného konkrétního místa dostane voda, může být již pozdě a v jiných místech místnosti napáchat velké následky. Proto je v tomto případě vhodnější použít dnes již dostupné plošné detektory vody a zaplavení provádějící snímání prostřednictvím kontinuálního nepřerušovaného snadno nasákavého  snímacího "kabelu". Ten může být například položen přímo na podlaze v okolo stěn místnosti, pod PVC či různou laminátovou krytinou či kobercem nebo klidně i pod parapety oken či dokonce i natažen například po rozích stropu, pokud reálně hrozí průsak a zaplavení místností ze shora po stěnách budovy. Nejmodernější takové snímače pak již mají i vestavěnou síťovou LAN komunikaci či výstup a podporu pro GSM/GPRS komunikaci, takže o případné detekci přítomnosti vody mohou být příslušné osoby okamžitě informovány prostřednictvím zasíláním e-mailových do libovolného počítače, tabletu či Smartphonu či pomocí SMS zpráv do každého libovolného mobilního telefonu. Zároveň prostřednictvím zpětného komunikačního kanálu a výstupů LAN či GSM/GPRS jednotek a modulů, je umožněno adresátovi poplachu hned na situaci reagovat a prostřednictvím ovládací zprávy a příkazů pro LAN či přes SMS například odpojit napájení postižených zařízení od elektrické sítě aby se minimalizovalo jejich poškození nebo aktivovat uzavření ventilu místního nebo centrálního rozvodu vody.

Ale zároveň ani již instalovaných zmíněných jednoduchých lokálních čidel zaplavení se nemusíte zbavovat. Pokud mají jakýkoliv spínaný výstup, lze je doplněním a napojením na dvoustavové vstupy LAN či GSM/GPRS komunikačních jednotek (krabiček) také přetvořit na moderní snímače. Místo jen prakticky málo účinné  lokální opticko-akustické signalizace raději prozvoní mobilní telefon či vyšlou varovné SMS či e-maily na zadané kontakty. Těch může být najednou hned několik, aby na poplach byla reakce co nejdříve. Zároveň tyto jednotky mohou zasílám zpráv do PC provádět současně i záznam událostí, což se mimochodem může velmi hodit i jako podklad pro pojišťovnu při ohlašování pojistné události.

Detekce vzniku požáru

 Dále je velice důležitá ochrana proti požáru či detekce spalin. Oheň je z všech pohrom obvykle ten nejhorší, protože prakticky ohrožuje nejen zařízení, ale i budovu a lidské životy. Dnes již naštěstí je k dispozici velké množství detektorů kouře, spalin a ohně, které umožňují včas vyvolat poplach daleko dříve než dojde k větším škodám.

Jednoduchá zařízení vyvolávající jen akustický poplach jsou však obecně k ničemu, když není přítomen nikdo v okolí kdo by poplach slyšel a zareagoval na něj. Také snímače mohou sepnutím spínaného výstupu automaticky aktivovat nějaké "hasící" zařízení, což by však na druhou stranu měla být až poslední krajní reakce, protože v případě serverové místnosti totiž voda zničí to, co ještě nebylo postiženo ani ovlivněno teprve počínajícím zárodkem požáru. Někdy totiž stačí jen některá zařízení či stroje, která takový stav způsobují, vypnout/odpojit od sítě či případně provést jen lokální hašení hasicím přístrojem. Je tedy lepší nejdříve přivolat někoho v blízkém dosahu, kdo zajistí jen lokální hašení. Dnes však již není problém takové snímače napojit na komunikační terminály a jednotkami, které ve spolupráci se servery po LAN či Wifi, nebo i zcela nezávisle na nich pod bezdrátové mobilní GSM/GPRS síti, vyšlou poplach zasíláním poplachových e-mailů, SMS či provedou vyzvánění mobilního telefonu příslušným osobám, které mají v kompetenci tyto záležitosti řešit. Není tedy nutné hned měnit již instalované a stavebně zakomponované požární hlásiče za nové typy, ale prostě stačí jen na vhodné místo, kam jsou vyvedeny elektrické spínané výstupy napojit dokoupenou komunikační jednotku, která tyto požadavky bez problémů zajistí. Dnes již jsou nabízena různými výrobci různě koncipovaná provedení s umístěním jak například na DIN lištu do rozvaděčů, tak i v provedení přímo na stěnu.     

Zároveň pomocí vzdáleně ovládaných modulů je možné i okamžitě zajistit i "ruční" nápravu pomocí LAN/internetu či GSM/GPRS sítě a aktivovat spínaný výstup modulu a tak například vypnout zařízení, odpojit od sítě, uzavřít ventily, spustit hašení apod.

Závěr

Ochrana a monitorování tak ve firmě významných prostor jako jako místo serverů a úložiště dat, dnes hlavní know-how firmy, vždy zasluhuje hned po ochraně životů pracovníků zaslouží hned druhou největší pozornost. Mnoho společností na to stále zapomíná a následná ztráta důležitých informací či kontaktu se zákazníkem může někdy hrát dost velkou roli v budoucí úspěšnosti na současném náročném konkurenčním trhu, kde často rozhodují jen maličkosti.

Komunikační a monitorovací jednotky ARES v e-shopu HW.cz:

 

 

Hodnocení článku: