Jste zde

Analýza a odhad rizik bezpečnosti strojů

Konstrukce nových linek nebo atypických řešení s sebou přináší nutnost posouzení bezpečnosti zařízení pro obsluhující personál i celé okolí. Jak na to?  

Deklarovaným cílem je konstruovat a obsluhovat stroje tak, aby při správné manipulaci nedošlo ke zranění nebo poškození zdraví. Ze statistik pracovních úrazů vychází najevo, že nebyla-li u nebezpečných zařízení zavedena ochranná opatření, ke zraněním dříve či později dochází. Pojem ochranná opatření představuje kombinaci opatření učiněných projektantem a dodržovaných uživatelem, přičemž platí, že opatření prováděná již v průběhu konstrukce zařízení jsou prioritní a obecně také účinnější.
Česká verze mezinárodní normy EN ISO 121001, „Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci“, obsahuje detailní pokyny pro identifikaci nebezpečí, popisuje rizika, která musí brát konstruktéři v úvahu, a definuje zásady pro projektování a strategie bezpečné konstrukce a minimalizace rizika. Česká verze mezinárodní normy EN ISO 14121, „Bezpečnost strojních zařízení – Posouzení rizika“, uvádí iterativní (opakovací) proces analýzy, posouzení a minimalizace rizika, který slouží k dosažení požadované úrovně bezpečnosti. Přednostně však musí být brány v úvahu normy pro konkrétní stroje, např. normy typu C.
 
V souladu s normou ČSN EN ISO 12100-1 by se projektanti měli řídit tímto systematickým postupem:
  • 1. Určení mezních hodnot a správného používání stroje;
  • 2. Identifikace možného nebezpečí a nebezpečných situací;
  • 3. Odhad míry rizika pro každé identifikované nebezpečí a nebezpečnou situaci a současné posouzení předvídatelných pochybení nebo chybné práce se strojem ze strany obsluhy;
  • 4. Zhodnocení jednotlivých rizik a rozhodnutí, zda je jejich snížení rizik nutné či nikoli;
  • 5. Pokus eliminovat či snížit dané riziko prostřednictvím konstrukčních opatření. Nejsou-li účinná:
  • 6. Snížení rizika prostřednictvím ochranných pomůcek (např. separačními pomůckami, jako jsou pevné kryty či elektrická snímací ochranná zařízení, mezi něž patří bezpečnostní světelné závěsy apod.);
  • 7. Informování a varování obsluhy ohledně zbývajících rizik prostřednictvím výstražných upozornění a štítků a pokynů v návodu k obsluze.
První čtyři z těchto kroků se vztahují k analýze rizik a jeho posouzení, pro něž stanovuje norma ČSN EN ISO 14121 detailní požadavky. Je důležité, aby analýza a posouzení rizik byly provedeny metodicky a srozumitelně zdokumentovány. 
Kromě opatření zvolených projektantem či konstruktérem mohou být další ochranná opatření snižující zbylé riziko vyžadována také provozovatelem či obsluhou stroje. Může se například jednat o:
  • organizační opatření (bezpečné pracovní postupy, pravidelné revize apod.);
  • osobní ochranné pomůcky;
  • zaškolení a poučení obsluhy.

 

Pokud vás toto téma zajímá, sledujte seriál o bezpečnosti strojů Automatizace.HW.cz a také katalog bezpečnostních řešení Schmachtl CZ.

Hodnocení článku: