Jste zde

Sledování teploty chladících boxů ve zdravotnictví

Pro dohled teploty v chladících boxech a skladech léčiv ve farmaceutickém oboru nabízí  řešení HW group vysokou přesnost, spolehlivost a eliminují rizika chyb obsluhy.  Aktuálně jej využívá například vakcinační centrum v Dobřichovicích.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vyžaduje monitoring všech chladících zařízení, ve kterých se skladují léčiva. To se týká nejen zdravotnických zařízení či nemocnic, ale také všech firem ve farmaceutickém oboru. Dohled teploty v lednicích a skladech, které jsou určeny k uchovávání léků a potřeb podléhajících určitému teplotnímu režimu je spojen také s požadavkem dokumentace a podléhá kontrolám. Aby se organizace vyhnula případným sankcím, musí spoléhat na školení a důslednost personálu nebo instalovat technické řešení, které monitoring a záznam teplot zajistí. V případě nemocnic nebo firem s více pracovišti umožňuje vhodné technické řešení předávat data přímo garantovi nebo odpovědnému manažerovi kvality.

AntiCovid Dobřichovice – očkovací centrum – vzniklo z nadšení několika obyvatel města Dobřichovice, kteří chtějí pomoci rychleji zdolat nemoc Covid-19. Je to zřejmě jediné očkovací centrum v České republice, které není organizováno žádným zdravotnickým zařízením. A právě v tomto centru jsou řešení HW group nasazena pro monitoring a záznam teploty ve skladovacích boxech.

Rizik lidské chyby i výpadku techniky

Nejběžnější řešení pro jednotlivý box představuje kalibrovaný teploměr v daném chladícím zařízení a papírový blok, do kterého se jednou denně zapisuje teplota v lednici. Teplota musí být v určitém rozsahu. Jednoduché a levné, zároveň ale nepřesné a nespolehlivé.
Z pohledu samotné záznamové povinnosti může být rizikem ztráta bloku se záznamem nebo lidská chyba v podobě chybějícího nebo nečitelného zápisu, stejně jako snaha zakrýt vlastní pochybení zapsáním jiné, než naměřené hodnoty.

Samotný účel, tedy udržení stanoveného rozsahu teploty potom naráží na řadu otázek:

  • Zná pověřená osoba správný rozsah teplot pro daný box?
  • Pozná, že teplota se blíží kritické hranici?
  • Ví, co má dělat, když se teplota přiblíží na 0,2°C k hraniční hodnotě?

Pokud se na skladovaný materiál díváme z perspektivy zboží s vysokou hodnotou, objevují se další faktory:

  • K jak vysoké škodě může dojít v případě výpadku techniky, například napájení chladící jednotky?
  • Jakou škodu způsobí lidská chyba, například nedovřené dveře nebo chybě nastavený regulátor teploty?
  •  

Místní i dálkový monitoring

HW Group nabízí řešení pro přesné měření a záznamy v několika variantách. Jejich výběr závisí především na tom, kolik chladících zařízení je potřeba sledovat, kde a jak budou data o teplotě zaznamenávána a také na tom, zda má systém plnit také výstražnou funkci v případě, kdy dojde k poruše chladícího boxu.

Nejjednodušší řešení s monitorovací jednotkou STE2 je vhodné zejména pro menší samostatné provozy. K zařízení STE2 lze připojit až 3 kalibrované teploměry. Senzorové rozhraní 1-wire UNI poskytuje možnost připojení jednotlivých čidel až na vzdálenost cca 20-30 metrů. Samotné zařízení STE2 se připojí přes WiFi nebo Ethernet k internetu. Data o teplotě jsou odesílána periodicky e-mailem nebo do portálu SensDesk. Toto řešení umožňuje shromažďovat a ukládat údaje o teplotě v tabulce, aplikaci HWg PDMS, dodávané výrobcem nebo webovém portálu SensDesk s přístupem odkudkoli i prostřednictvím mobilní aplikace. Vedle toho zařízení odesílá okamžitě varovnou zprávu, pokud dojde k vybočení teploty z nastaveného rozsahu. Systém varovných zpráv lze rozšířit a varování, odesílané formou SMS zpráv nebo prozvoněním telefonu. Díky včasnému varování lze předejít škodám, způsobeným selháním techniky, i škodám, které vzniknou tím, že zůstaly omylem otevřené dveře boxu.  

Protože zařízení STE2 potřebuje pro svůj provoz pouze síť WiFi nebo Ethernet, nikoli přímo připojený počítač nebo server, může být s výhodou použito také pro sledování teploty na více místech. Uplatní se v areálech nemocnic, poliklinikách, ale také v sítích lékáren. Zařízení v jednotlivých lokalitách odesílají data o teplotě do centrály, kde jsou ukládána. Tím, že využívá pouze datové připojení, není nutné platit žádné další provozní poplatky nebo datové tarify. Garant provozu může v tomto případě zvolit pojmenování pro jednotlivé lokality a teploměry, takže je zajištěna jejich přesná identifikace. Centrální monitoring zařízení snižuje náročnost školení obsluhy a zrychluje reakci na nenadálé události. Při sledování desítek boxů stejného typu lze z jejich chování (průběhu teplot) odhadnout potřebnou údržbu nebo naplánovat jejich výměnu dříve, než dojde k selhání a znehodnocení uskladněného materiálu.

Rozšiřující funkce jednotek Poseidon2

Spolehlivost sledování teploty v chladících boxech lze dále zvýšit několika způsoby. Volbou zařízení Poseidon2 namísto jednotky STE2 je řešení doplněno o záznam teploty přímo v zařízení a také o rozšíření možností senzorů. Vedle jednotlivých teploměrů, kterých může být až 16, umožňuje zařízení připojit dalších 24 teploměrů nebo senzorů vlhkosti prostřednictvím sběrnice RS485 s dosahem až 1000 metrů. Takové řešení obslouží i rozsáhle skladovací prostory s různými teplotními profily a zónami. Teploměry lze u tohoto zařízení s výhodou doplnit o další senzory a získat tak další data a o vlhkosti, osvětlení, i varování v případě výskytu kouře, úniku vody, otevření dveří a podobně. Stejně jako u STE2 lze Poseidon2 vybavit zařízení pro přímé odesílání varovných zpráv prostřednictvím SMS nebo sepnutí bzučáku, siréna nebo jiného varovného systému.

Dohled přes GSM

Uvedené řešení je závislé na připojení k internetu. Tam kde není k dispozici, nebo to místní podmínky nedovolují (nájem, IT infrastruktura, bezpečnost atd.), je možné nasadit jednotky ARES14, které jsou do internetu připojeny prostřednictvím standardu GSM-GPRS. K připojení tak není třeba místní počítačová síť. Přestože toto řešení vyžaduje SIM kartu s datovým tarifem, přináší velkou výhodu v podobě přímo integrovaného odesílání varovných zpráv na mobilní telefon. Vlastní zálohované napájení, které lze doplnit, umožňuje odeslat varování i v případě výpadku proudu.

Uvedená řešení nabízí HW server jako distributor výrobce HW group. V případě zájmu o konkrétní řešení kontaktujte obchod@hw.cz nebo navštivte náš e-shop http://www.obchod.hw.cz/.

Hodnocení článku: