Jste zde

TEST - PLC s HMI IDEC FT1A Touch - 6. díl - ukládání dat na USB Flash

V 6. dílu seriálu o kompaktním HMI-PLC IDEC FT1A Touch se prakticky podíváme na použití USB rozhraní pro ukládání dat na USB Flash paměť. V programovacím prostředí Automation Organizer - WindO/I-NV3 lze velmi snadno jen klikáním myší v menu nastavit různé záznamy dat do CSV souborů editovatelných na PC např. v MS Excel nebo LibreOffice Calc.

V dalším díle praktického seriálu u použití malé řídící jednotky IDEC FT1A Touch se podíváme na možnosti jednoduchého použití USB rozhraní společně s USB Flash pamětí (USB Stick) pro periodické i jednorázové ukládání dat proměnných, provozních alarmů, i provozních záznamů. Nastavení této funkce v programu PLC není složité, ale nutné vědět, co kde je možné hledat a na co se vlastně zaměřit.

Rozhraní USB 2.0 u IDEC FT1A Touch

 Součástí kombinované jednotky HMI + PLC HMI IDEC FT1A Touch s konkrétním označením IDEC FT1A-C14SA-W je jeden plnohodnotný "velký" USB 2.0 port umístěný přímo na zadní straně jednotky hned po programovacím miniUSB konektorem. Svým provedením je přímo vhodný jak pro zasunutí klasického USB kabelu i přímo běžné USB Flash paměti.

 V praxi, kdy je obvykle jednotka IDEC Touch obvykle zabudována (umístěna) do panelu, lze buď volit režim trvalého zasunutí USB Flash paměti přímo do slotu v IDEC a následně při provozu je možné nastavit / aktivovat "Real Time" zápis do této USB Flash paměti v reálném čase po nastavené periodě, nebo vyvést prodlužovacím kabelem s konektorem přímo na vnější stranu panelu či rozvaděčové skříně a nastavit / aktivovat režim jednorázového "Batch" zápisu například po stisku tlačítka na displeji. Pak není nutné míst USB Flash paměť trvale zasunutou, ale data se ukládají do vnitřní paměti IDEC jednotky a jen jednou za čas přímo USB paměť a například k tomu vytvořeným tlačítkem aktivovat jednorázově překopírování dat z paměti IDEC do souboru na USB Flash.

První režim "Real Time" je vhodný zejména pro "skryté servisní účely", kdy zaznamenávaná data neslouží k potřebám uživatele zařízení, které IDEC jednotka ovládá, ale pro potřeby servisních techniků, kteří "jednu za čas" při jedou na kontrolu stroje a mohou snadným vyjmutí USB Flash při vypnuté IDEC jednotce přehrát do notebooku poukládaná data a informace. V druhém režimu "Batch" je naopak vhodný pro uživatele stroje pro stahování uživatelských / manažerských dat například o množství produkce, množství provedených operací stroje, počtu provozních hodin, různé nastavení atd.

Jaké informace a data lze USB Flash paměť ukládat?

Výhodou jednotky IDEC FT1A Touch jsou velmi dobře předpřipravené režimy ukládání dat na USB Flash paměť v programovacím softwarovém balíčku Automation Organizer - WindO/I-NV3. Prakticky vše se nastavuje jen klikáním myší a vybíráním režimů v nastavovacích menu. Troufám si říct, že jen trošku zkušenější a bystřejší uživatel PLC dokáže zprovoznění ukládání dat na USB Flash během cca 1-2 hodiny práce.

 Prakticky jsou k dispozici předpřipravené následující možnosti ukládání:

  • Datové hodnoty (Data Log) = periodické nebo jednorázové ukládání stavu libovolných datových proměnných
  • Provozní stavy a data (Operation Log) = kompletní záznam provozních stavů  jak se postupně v čase odehrávaly (času zapnutí/vypnutí, stisky tlačítek, změna stavu vstupů/výstupů atd.)
  • Alarmové informace (Alarm Log) = informace o překročení mezních hodnot, změny stavů, chybová hlášení provozu jednotky

Ve všech výše uvedených případech se data na USB Flash ukládají jako CSV soubory, které lze snadno otevřít, přehledně prohlédnout, editovat i uložit v libovolném tabulkovém programu typu "Excel".

Příklady záznamů dat do CSV souboru na USB Flash: funkce "Data Log" (vlevo) a funkce "Operation Log" (vpravo).

Možnosti nastavení ukládání informací "Data Log"

V programovacím softwarovou WindO/I-NV3 se v konkrétním otevřeném projektu (programu pro IDEC FT1A Touch jednotku) klikne na ikonu "Data Log" nebo položku "Data Log Settings", čímž se otevře stejnojmenné okno pro nastavením / definování proměnných, jejichž stav se má konkrétně ukládat do paměti IDEC Touch a následně i do CSV souboru na USB Flash.

Základní nastavovací okno "General" první kanálu funkce záznamu libovolných dat  "Data Log".

Vše se zde vede prostřednictvím tzv. kanálů ("Channels"), kde kanál odpovídá jedné paměťové proměnné, kterou chceme ukládat. V uvedeném mém příkladu na obrázcích jsem měl aktivovány dva kanály "Channel 1" a "Channel 2", tedy v zobrazené tabulce řádky 1 a 2 a ostatní zůstaly nevyužité nenastavené a tedy se neukládají. Zvolením kanálu kliknutím a stiskem tlačítka "Edit" se pak v zobrazeném okně "Individual Settings" nastavují parametry samotné parametry pro jeho ukládání.

V záložce "General" je hlavně nutné zvolit jaká proměnná z paměti IDEC Touch se bude ukládat (položka "Source") a zda se bude zaznamenávat celé číslo proměnné nebo jednotlivé bitové stavy (položka "Data Size"). Pak také je důležité zvolit v nabídce "Sampling Method", zda záznam hodnoty/stavu bude probíhat automaticky po časové periodě (položka "Fixed Period Time") nebo jen vždy po změně stavu definované bitové či číselné proměnné (položky Event bit a "Event Word"). Také lze monitorovat a ukládat do zvolené datové proměnné aktuální využití paměti nebo počet uložených dat (položky "Monitor Number..." a "Monitor Space....").

Nastavovací záložka "External Memory" funkce "Data Log" pro nastavení ukládacích souborů na USB Flash.

V záložce "External Memory" se pak nastavuje režim ukládání na USB Flash paměť, tedy zda se hodnoty budou zapisovat v reálném čase "Real Time" (tedy USB Flash musí být trvale připojená) a nebo v jen po změně stavu bitu zvolené proměnné v dávkovém režimu "Batch". Stav aktivační proměnné může být měněn jak programem PLC, tak i třeba svázán s tlačítkem na displeji a tedy uložení aktivováno po až po jeho stisku. Také je možné aktivovat obě možnosti současně, což je možné díky přiřazené odlišných názvů CSV souborů pro oba režimy, takže se na USB Flash nebudou nijak vzájemně ovlivňovat. Ale samozřejmě v praxi se jejich obsah nebude lišit, takže aktivace u obou najednou je celkem zbytečná. Důležité však je, aby se lišily názvy souborů jednotlivých kanálů "Channel", aby se každá zaznamenávaná proměnná se ukládala do vlastního souboru. Ve výsledku tak je vytvořeno na USB Flash tolik souborů, kolik je zaznamenávaných proměnných. 

Záložka "Data" pak definuje, jak se bude hodnota nebo stav zvolené proměnné prezentovat v CSV souboru, tedy jak bude nadepsán sloupec s hodnotami v zaznamenaných časech a zda mají být ukládány v decimálním nebo hexadecimálním formátu.

Nastavení prezentace dat v ukládaném CSV souboru v záložce "Data" u funkce "Data Log".

Možnosti nastavení ukládání informací "Operation Log"

Režim ukládání informací "Operation Log" umožňuje záznam zajímavých údajů o tom, co se jednotkou IDEC FT1A Touch dělo, tedy jak byla provozována, kdy byla zapnutá a vypnutá, kdy a jaká obrazovka HMI panelu byla zobrazena / zvolena, jaké na ni byly stisknuty tlačítka atd. Tedy velmi užitečná informace  pro kontrolní účely provozu nebo pro případ hledání závad a nevhodného používání.

 V programu WindO/I-NV3 se v konkrétním otevřeném projektu (programu pro IDEC FT1A Touch jednotku) klikne na ikonu "Data Log" nebo položku "Data Log Settings". V následně zobrazeném okně "Operation Log Settings" se pak objeví několik nastavovacích záložek.

V záložce "General" lze například v sekci "Target Events on record" zaškrtat, které akce se konkrétně mají monitorovat a zaznamenávat do paměti / na USB Flash. Konkrétně lze vybrat:

  • Záznam času zapnutí (Power ON) - zaznamenává se čas zapnutí.
  • Přepnutí na základní obrazovku (Switch to Base Screen) - zaznamenává se čas a číslo obrazovky.
  • Přepnutí uživatelů (Change Users) - pokud je tento režim využíván, zaznamenává se čas a číslo uživatele.
  • Změna provozního režimu (Change Operation Mode)
  • Stisk tlačítek na HMI panelu (Press Buttons) - zaznamenává se čas, číslo obrazovky a číslo stisknutého tlačítka.
  • Zápis hodnot do paměti (Write Data to any Devices) - zaznamenává se čas, proměnná a hodnot, která se ukládá.

Následně je možné (ale nemusí se) nastavit různé doplňkové věci pro potřeby zpětné vizualizace na obrazovkách HMI panelu, jako například množství doposud uložených dat (položka "Monitor Number of Stored Data"), množství obsazené paměti (položka "Monitored % Space Used in Data Storage Area"), nastavení bitové proměnné pro vymazání doposud uložených dat (např. pro vytvoření mazacího tlačítka na displeji HMI - položka "Clear Log Data").

Záložka "External Memory" pak funguje podobně jako stejná záložka v nastavení "Data Log" (viz výše), kde je možné obě vybrat režimu ukládání na USB Flash v reálném čase nebo jen při aktivaci bit proměnné (např. tlačítka) a také obě možnosti odlišit jinými názvy generovaných CSV souborů. Na příkladu jsou softwarem předvolené názvy, které ale lze libovolně změnit.

Možnosti nastavení ukládání informací "Alarm Log"

Pokud se klikne na ikonu "Alarm Log" nebo položku "Alarm Log Settings" otevře se okno s dostupnými volbami nastavení operace ukládání na USB Flash paměť.

V záložce "General" je možné například zvolit, zda informace se do paměti se mají ukládat jen do zaplnění paměti "Fixed Storage Method" nebo opakovaně po zaplněné přepisovat "Rotate Storage Method", po jaké periodě se mají alarmy kontrolovat ("Monitoring Period"), definovat / vyhradit velikost vnitřní paměti v IDEC jednotce ("Number of Stored Data"), a pak přídavné funkce jako možnost aktivace vyskakovacího okna na obrazovku (hlášení) při vzniku alarmu ("Call Popup Screen"), nastavení registru pro ukládání počtu aktuálních i celkového počtu alarm hlášení ("Monitor Number of Active Alarms" a "Monitor Number of Accumulated Alarms"), aktivaci ukládání stavu alarmu do paměťové proměnné (Store Status of Alarm), či nastavení bitové proměnné pro aktivaci smazání záznamů např. stiskem tlačítka na obrazovce (Clear Log Data for Recovered Alarms).

Záložka "External Memory" se obdobná s režimy "Data Log" a "Operation Log".  

Záložka "Options" pak již prakticky nesouvisí se záznamem dat, ale jen se zde definuje, co se má vizuálně stát při vzniku alarmu, tedy zda má HMI panel pípat, nebo obrazovka blikat a za jakých podmínek se mají tyto upozornění deaktivovat (např. lze nastavit dotek na panel displej).

Záložky "External Memory" a "Options" pro nastavení ukládání alarmů do souborů a hlášení na HMI panelu u funkce "Alarm Log".

Závěr

Nastavení logování / ukládání dat na USB Flash paměť přes USB port jednotky IDEC FT1A Touch je opravdu jednoduché a nastavení, dle mého názoru, velmi intuitivní. Na USB Flash paměť zaznamenané CSV soubory jsem bez problému otevřel v softwaru Microsoft Excel i LibreOffice Calc.

Odkazy:

Hodnocení článku: