Jste zde

Jednoduchý hlídací systém s PLC IDEC

V rámci zkoušení různých optozávor jsem si vytvořil jednoduchý prográmek v liniovém schématu pro základní PLC IDEC s označením FC4A-C10R2. Pokud jste začínající uživatelé PLC IDEC nebo technici začínající s programováním v liniovém schématu, může to být pro Vás zajímavý praktický příklad.

Cca před rokem jsem uveřejnil dva články představující PLC IDEC FC4A-C10R2 a popisující jeho programování:

 

Po roce jsem toto PLC náhodou znovu „vyhrabal“ ze šuplíku a použil ho pro testování optozávor. Nejen k tomuto účelu jsem si vytvořil jednoduchý prográmek fungující jako jednoduchý zabezpečovací systém s optozávorou i s jednoduchým mechanismem kódového přístupu. Pro začínající uživatele PLC IDEC nebo pro techniky začínající s programováním v liniovém schématu (ladder diagramu) to může být dobrý úvodní plně funkční příklad.

 

Fotky PLC MicroSmart, konkrétně základního typu FC4A-C10R2, na kterém jsem vyzkoušel následující programování

Funkce programu

Program s PLC pracuje jako jednoduchý zabezpečovací systém, který vyhodnocuje stav (výstup) reflexní optozávory a na základě aktivace nebo deaktivace přístupu dvoučíselným kódem případně sepne trvalý a periodicky spínaný výstup (PWM výstup). Ty mohou například uvádět do chodu signalizační světlo, houkačku, či dát povel bezdrátovému informačnímu systému pro vyslání ohlašující zprávy či alarmu. Deaktivace alarmu se je možné provést tlačítkem po správném zadání přístupového kódu. Periodu PWM výstupu lze tlačítky přeladit.

Použité funkce liniového schéma:

 • přečtení vstupu PLC
 • řízení výstupu PLC
 • nastavení a čtení vnitřní proměnné
 • časovače 1 sek. a 10 ms
 • obousměrné čítače
 • porovnání hodnoty čítače
 • funkce MOV = přesunutí hodnoty mezi dat. registry

 

Konfigurace a příklady zapojení vstupů a výstupů PLC MicroSmart FC4A-C10R2

Popis programu

Jak je patrné na níže uvedeném obrázku liniového schéma je program rozdělen do 4 částí:

 • Rung 1 = vyhodnocení stavu optozávory a řízení výstupů
 • Rung 2 = generátor periodického signálu pro PWM výstup
 • Rung 3 = nastavení frekvence PWM výstupu
 • Rung 4 = systém zakódování přístupu (zablokování / odblokování detekce)

V sekci Rung 1 se zjišťuje stav výstupu optozávory na vstupu I0000 a následně se reakce filtruje 100 ms časovačem T000 „Zpozdeni1“. Pokud během tohoto času výstup optozávory odezní vůbec se neregistruje. Čas lze samozřejmě v programu změnit. Pokud není systém odblokován zadáním kódu (negovaný stav registru M0002), nahodí se výstup PLC Q0000 a drží se nahozený i po odeznění signálu z optozávory (RS klopný obvod). Zároveň se pustí střídavý PWM signál z generátoru v „Rung 2“ na výstup Q0001. Tento stav trvá až do namačkání odblokovacího kódu a stisku kvitovacího tlačítka (aktivní vstup I0004 a proměnná M0002) , který shodí výstup Q0000 a tím i přenos PWM signálu na výstup Q0001.

Sekce programu "Rung 1" a "Rung 2" realizující detekci a řízení výstupů.

V sekci Rung 3 se provádí změna nastavení periody PWM signálu dvěma externími tlačítky připojené na vstupy I0001 a I0002. Jejich stiskem a podržením se hodnota zvyšuje (Tl_UP) nebo snižuje (Tl_DOWN). To je provedeno tak, že stiskem příslušného tlačítka se na vstup obousměrného čítače CDP C0000 přenáší pulsy z generátoru realizovaného časovači T0003 a T0004 stejně, jako generátor signálu pro PWM. Zde je však perioda nastavena fixně na 100 ms. Hodnota nastavená na čítači se pak přes funkci MOV průběžně přenáší do datového registru D0000, který se používá jako zdroj periody pro časovače pro generátor PWM signálu.

Sekce programu "Rung 3" realizuje nastavení periody PWM signálu.

Nakonec v sekci Rung 4 je realizováno jednoduché kódové zablokování/odblokování detekce optozávorou. Systém je velmi jednoduchý: Základem jsou dva čítače, u kterých je nutné dvěma externími tlačítky kod1 a kod2 na vstupech I0003 a I0005 postupně „naklikat“ dvě hodnoty (čísla), které jsou nastaveny v příslušných dvou komparátorech pod nimi. Konkrétně nejdříve se musí „nacvakat“ hodnota v prvním komparátoru a tu potvrdit stiskem kvitovacího tlačítka. Pokud je navolené číslo shodné s hodnotou v prvním komparátoru, nahodí se trvale stav registru / výstupu Q0003. Až následně pak opět stejnými tlačítky se možné navolit druhé číslo v druhém čítači porovnávané v druhém komparátoru. Pokud i druhá hodnota je nastavena správně, tak se nahodí / výstup Q0004 a což následně zablokuje reakci na sepnutí výstupu optozávory či umožní zrušení již probíhajícího hlášení stiskem kvitovacího tlačítka na vstupu I0004. Protože jde o výstupy a ne jen vnitřní registry typu „Mxxxx“ lze jimi například spínat indikační světla, například vytvořit volící tlačítka jako poosvětlená. Hodnoty v komparátorech jsou zde nastaveny programově, tedy v případě požadavky na změnu kódu je nutné se připojit na PLC a hodnotu v programu změnit. Ale samozřejmě by bylo možné realizovat i toho hodnoty jako nastavovací.

Sekce programu "Rung 4" realizující kódové blokování.

Program za běhu.

Závěr

Jak je patrné, program je dost jednoduchý, ale pro začínající uživatele PLC je to myslím si hezká ukázka použití základních funkcí liniového schéma nejen v PLC IDEC. Zdrojový program výše popsaný si zde můžete stáhnout ve formátu pro IDEC programovací software WinDLDR - alarm_program.zip. Konkrétně byl vytvořen ve verzi WinDLDR 5.33.

Autor programu, článku i fotografií : Antonín Vojáček
vojacek@ hwg.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: