Jste zde

ERVOeco pro ekologickou automatizovanou recyklaci odpadu

Česká technologie ERVOeco pomáhá zbavovat planetu odpadků a řeší tak jeden z největších problémů lidstva. Technologie umí odpad recyklovat tak, že je současně ekologická, ekonomicky výdělečná a bez škodlivých emisí. ERVOeco společnosti LOGeco bude k vidění i na MSV 2023.

Co je technologie ERVOeco?

ERVOeco je  technologie 21. století, kterou český tým vědců vyvíjí již od roku 2012. Odpovídá koncepci cirkulární ekonomiky, kdy z organické části odpadů těží cenné a dále využitelné suroviny v podobě oleje, plynu a uhlíkatého pevného zbytku. Vrací tak použité výrobky znovu do života, a to v nekonečném koloběhu. Pomáhá zbavovat planetu odpadků a řeší tak jeden z největších problémů lidstva. Technologie má budoucnost nejen proto, že odpadky umí recyklovat, ale hlavně proto, že je ekologická, ekonomicky výdělečná a bez škodlivých emisí. Přispívá také ke globálnímu snižování emisí.

Mezi hlavní výhody technologie ERVOeco patří:

  • Produkce užitečných surovin -> Depolymerizace pomoci linky ERVOeco umožňuje rozkládat organický odpad na plyny, oleje a uhlíkatý pevný zbytek, tj. suroviny pro následnou výrobu paliv, energie nebo na materiál pro další průmyslové zpracování.
  • Snížení objemu odpadu -> A řešením globálního problému lidstva „hromadění odpadu“: ERVOeco je vynikajícím nástrojem pro snižování objemu odpadu. Depolymerizace umožňuje účinně zpracovávat organický odpad a minimalizovat jeho množství, což vede ke snížení nákladů na jeho likvidaci a skládkování. Zároveň může být jedním z řešení v ČR, ale i globálního problému lidstva, což je hromadění odpadu na planetě.
  • Waste to Energy -> ERVOeco představuje inovativní technologii v souladu s konceptem „Waste to Energy“, která transformuje organický odpad na užitečnou energii. Tím snižuje zátěž skládek a přispívá k obnovitelnému zdroji energie.
  • Energetická soběstačnost -> Díky výrobě elektrické energie při zpracování odpadů ERVOeco podporuje energetickou soběstačnost. Místní komunity a průmyslové závody mohou využít tuto technologii k výrobě vlastní energie a snižování závislosti na externích drahých zdrojích. Pomocí výstupů z technologie lze vyrobit vyšší množství energie, než je potřeba na její provoz.
  • Snížení emisí a uhlíková neutralita -> ERVOeco přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů díky využití organického dopadu jako obnovitelného zdroje energie. Tímto způsobem mohou společnosti dosahovat uhlíkové neutrality a přispívat k boji proti klimatickým změnám.
  • Automatizace -> ERVOeco je vybaveno moderními automatizovanými systémy, které zajišťují efektivní a bezpečné zpracování organického odpadu. Je minimalizována potřeba lidského zásahu a zvyšuje se produktivita celého procesu zpracování.

Princip technologie ERVOeco

ERVOeco je česká inovační katalyticko-depolymerizační technologie, která je určená ke zpracování organického odpadu (pneumatiky, gumárenský odpad, čistírenské kaly, plasty apod.) a jeho přeměně na užitečné suroviny v podobě plynu, oleje a uhlíkatého zbytku.


Příklad realizace linky technologie ERVOeco.

Depolymerizace je proces, při kterém jsou dlouhé organické polymery tepelně rozloženy na jednodušší molekuly, což umožňuje efektivní využití organických zbytků a minimalizaci odpadu. Depolymerizaci si lze přestavit jako „rozebírání LEGO stavebnice“. Představte si, že organický odpad je jako složitá stavebnice, kde jsou dílky spojeny do dlouhých řetězců (polymerů). Tyto řetězce jsou těžko zpracovatelné v původním stavu. Depolymerizace pak způsobí to, že za pomoci tepelných reakcí dochází k oddělování jednotlivých dílků řetězců. Tak se dlouhé řetězce rozpadnou na jednodušší dílky (molekuly), které jsou mnohem snazší pro následné zpracování a užitečnější pro další využití.

Blokový diagram technologie ERVOeco.

Princip fungování této technologie je založen na termickém a chemickém rozkladu organických látek při využití nižších teplot, přidaných specifických katalyzátorů, a to celé bez přítomnosti kyslíku v hermeticky uzavřeném prostředí. Výsledkem je syntetický plyn a olej, přičemž obé lze využít jako surovinu nebo palivo např. pro výrobu elektrické nebo tepelné energie. Takto technologie ERVOeco rozkládá složité organické materiály na jednodušší primární suroviny, jako jsou plyny, oleje a pevný uhlíkatý zbytek. Výhody technologie ERVOeco jsou zřejmé z hlediska životního prostředí a cirkulární ekonomiky. Zpracování organického odpadu pomocí depolymerizace snižuje množství odpadu a minimalizuje negativní dopady na planetu.

Výsledné produkty technologie ERVOeco:

  • Plyn - plynová složka zahrnuje především dusík (N2), vodík (H2) methan (CH4) a další uhlovodíky jako ethan (C2H6), propan (C3H8) a butan (C4H10). Může obsahovat také vodní páru (H2O) a menší množství dalších plynných látek. Produkovaný plyn může být využit pro výrobu tepla a elektřiny v kogeneračních jednotkách. Dále může sloužit jako palivo pro plynové turbíny nebo místní energetické sítě. Pokud je plyn očištěn a převeden na biomethan či je z něj separován vodík, může být také využit například jako palivo pro dopravu.
  • Olej - olejová frakce obsahuje polyaromatické uhlovodíky, alifatické uhlovodíky a další organické sloučeniny. Složení i kvalita oleje se může lišit v závislosti na zpracovávaném organickém odpadu. Produkovaný olej má široké spektrum využití. Může sloužit jako vstupní surovina pro petrochemický průmysl, výrobu paliv, maziv a jiných chemických produktů. Olej může být také rafinován a upraven pro výrobu biopaliv nebo může sloužit jako obnovitelná surovina pro výrobu plastů a dalších polymerních materiálů. Dalším možným využitím je kogenerace a produkce tepelné či elektrické energie.
  • Uhlíkatá pevná složka - uhlíkatá složka představuje pevný zbytek po depolymerizaci organického odpadu. Obsahuje značné množství uhlíku a minerálů, a proto může být využita jako uhlíkatý popel pro výrobu stavebních materiálů, jako je cihla nebo beton. Díky své struktuře může být také využita jako hnojivo nebo použita pro rekultivaci a sanaci znečištěných ploch.

O technologii ERVOeco se můžete více dozvědět i na letošním veletrhu MSV 2023 na stánku společnosti LOGeco.

Závěr

S celou technologií ERVOeco společnosti LOGeco se můžete podrobněji seznámit na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu MSV 2023, který patří mezi nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě. Hlavním tématem MSV je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních směrů inovačního procesu. Mezi další zvýrazněná témata patří cirkulární ekonomika – nakládání s materiálními zdroji.

Mezinárodní strojírenský veletrh se koná na brněnském výstavišti od úterý 10. října do pátku 13. října 2023. Otevřeno bude denně od 9 do 17 hodin, poslední den do 16 hodin. Vstupenky jsou nejvýhodněji k dostání online na www.bvv.cz/msv/

Odkazy:

Hodnocení článku: