Jste zde

Detekce zaplavení místnosti

V posledních letech dochází k prudkým lijákům a rychlému tání sněhu, kdy se vysoký sloupec vody objeví i na místech, kde jej nelze předvídat. Co se přitom odehrává v serverovně, skladu, technické místnosti či v potrubním kolektoru většinou nevíte, jelikož ne vždy jste v práci. Bez včasného zásahu může dojít k velkým škodám na materiálu a technologiích. Pro prevenci stačí využít jednoduché detektory, které nás včas informují pomocí sms, emailem, popřípadě sepnou kontakt a tím vyvolají poplach.

Detekce zaplavení je obecný pojem a v zásadě existují dvě metody (bodová a plošná). Každá z těchto metod se používá podle toho, jaký stupeň ochrany je potřebný vzhledem k vybavení místnosti. Někdy trochu vody neuškodí a někdy stejné množství vody může napáchat těžké škody nebo signalizovat daleko vážnější problém, ať už jde například o havárii vodovodu nebo o netěsnící nádrž.


Bodová detekce
U této detekce se počítá se zaplavením místnosti do určité výšky. Výhodou může být cena. Nevýhodou je možnost zanesení kontaktů nečistotou a tím vyřazením z funkce. Používají se různé typy sond:

 • Vodivostní sonda po dosažení hladiny změní vodivost mezi dvěma elektrodami (nejčastěji využívaná) 
 • Plovákové sonda – po dosažení hladiny se sepne kontakt
 • Kapacitní  nebo ultrazvukové sondy - jsou určeny ke spojitému měření výšky hladiny kapalných a sypkých látek v nádržích, zásobnících, silech,  jímkách apod.

Tyto typy sond slouží pro indikaci zaplavení prostor vodou, případně detekci výšky vodní hladiny v jímkách, při plnění nádrží, bazénů nebo zásobníků. Když se vrátíme k zaplavení, tak typickou místností, kde se používá bodová detekce je kotelna, kde s trochou vody počítá, jelikož časem vyschne a nenapáchá žádnou škodu. U všech metod bodové detekce je bohužel předpokladem signalizace dosažení určité hladiny kapaliny v místě měření. Například u natékání do místnosti pode dveřmi je tato metoda téměř nepoužitelná. K signalizaci dojde až ve chvíli, kdy je škoda neodvratitelná, protože vody musí být v místnosti již více.

Plošná detekce
Citlivější metodou je využití plošné detekce, protože k signalizaci přítomnosti tekutiny dochází již při minimálním množství na monitorované ploše. Jednoduchým způsobem sledování je položení nasákavého detekčního kabelu, u kterého se měří vodivost či změna odporu na kabelu ukončeného terminátorem.  Nasákavý detekční kabel reaguje již na malé množství vody, etylen-glykolu nebo jiné vodivé kapaliny. Voda nebo jiná vodivá kapalina je detekována po celé délce detekčního kabelu. Lze jej tedy použít pro řadu aplikací:

 • Detekce průsaku vody z potrubí (kabel podél potrubí)
 • Detekční kabel pode dveřmi místnosti
 • Pod zdvojenou podlahou
 • Nad zavěšeným stropem
 • Detekce průsaku vody v záchytné vaně
 • Detekce průsaku vody pod výdechem klimatizace

Typickou místností, kde je výhodná plošná detekce, je serverovna. Zde může jakákoliv přítomnost vody napáchat velkou škodu. Voda se vypaří, zvedne se vlhkost a kombinace vysoké vlhkosti a teploty  elektroniku velmi rychle poškodí.  Dalším rizikem je nebezpečí pádu na mokrém ( kluzkém) místě. Výhodou detekčního nasákavého kabelu je, že reaguje již na malé množství vody a vyhodnocovací zařízení může být umístněno mimo sledované místo pomocí prodlužovacího kabelu (až 100m).

Vlastnosti detekčního kabelu:

 • Nasákavý detekční kabel reaguje již na malé množství vody, etylen-glykolu nebo jiné vodivé kapaliny.
 • Kabel lze vysušit a použít znovu.
 • Voda nebo jiná vodivá kapalina je detekována po celé délce detekčního kabelu.
 • Měřící část kabelu může být až dlouhá desítky metrů.
 • Kabel lze kdekoliv (i uprostřed) nastavit 2 žilovým propojovacím kabelem ( v celkové délce do 100m).

Pro plošnou detekci zaplavení existují různé způsoby signalizace, například přes relé, GSM síť nebo IP síť (počítačová sít Ethernet). Rozdíl mezi signalizací přes IP a přes relé je markantní. U signalizace přes relé potřebujeme místní vyhodnocovací jednotku (siréna, světlo), jelikož při detekci zaplavení  dochází pouze k sepnutí relé. Jak jsme již v úvodu nastínili, často nám lokální signalizace není nic platná. Kromě toho, že můžeme být ve chvíli poplachu někde jinde jde o to, že při vichřici a přívalovém dešti je blikající světlo a zvonek to poslední, co někoho zajímá. Signalizace přes IP je daleko sofistikovanější, jelikož informaci o alarmu lze přenést v rámci počítačové sítě  kamkoli. Tím se otevírají obrovské aplikační možnosti. Informace o alarmu lze předat formou e-mailu, SMS zprávy nebo stavového statusu dohledovému centru budovy. Tím lze zároveň informovat technika budovy, správce počítačové sítě i šéfa firmy o tom, že nastalou situaci je třeba řešit. Poplachovám zprávám lze dodat i potřebnou naléhavost, případně je opakovat.
Jako příklad zařízení, které umožňuje plošně detekovat únik kapalin a zároveň poskytuje signalizaci v rámci sítě Ethernet je HWg-WLD. Zařízení obsahuje vestavěný web server a podporuje SNMP. V případě alarmu odesílá SNMP Trap nebo Email. Signalizuje tři stavy: 

 • 0 = OK, 
 • 1 = Detekční kabel zaplaven, 
 • 2 = Detekční kabel odpojen.

Použití HWg-WLD

Detektor zaplavení HWg-WLD v e-shopu HW.cz:
HWg-WLD-IP
HWg-WLD-IP-PoE
HWg-WLD-Relay
Detekční a propojovací kabely

Hodnocení článku: