Jste zde

Thermokon = snímače CO2 s komunikací Modbus

Kvalita ovzduší v uzavřených místnostech je hlavně dána koncetrací CO2. Společnost Thermokon vyrábí snímače koncentrace CO2 do průmyslu, kanceláří, i domácnostní. Zajímavý je pak výběr výstupů v podobě analogového napětí nebo sběrnic LON a Modbus-RTU.

Proč měřit koncentraci CO2 ?

Oxid uhličitý (CO2) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu vznikající reakcí uhlíku a kyslíku (spalováním, dýcháním živých organismů). Oxid uhličitý je běžnou součástí atmosféry.

Měření koncentrace CO2 představuje stále zajímavější odvětví senzoriky, protože  množství oxidu uhličitého v místnostech je hlavní složkou hodnocení kvality ovzduší v místnosti, protože výrazně ovlivňuje náladu, únavu, pracovní výkonnost a koncentraci osob, které se v ní nacházejí. Koncentrace CO2 do hodnoty 5000 ppm sice nepředstavuje vážné nebezpečí pro lidské zdraví, ale podle výzkumů dochází při zvýšené koncentraci k ospalosti, letargii, únavě a poklesu schopnosti koncentrace a k nepříjemnému pocitu vydýchaného vzduchu. Koncentrace CO2 ve vzduchu je tak vhodným indikátorem vydýchanosti vzduchu ve vnitřních prostorách a velmi dobře koresponduje s počtem lidí pobývajících v těchto uzavřených prostorách. Toho se dá například dobře využít pro automatickou regulaci ventilace.

Hodnocením koncentrace CO2 v místnosti se například zabývá evropská norma DIN EN 13779 pro větrací a klimatizační zařízení. Ta rozlišuje 4 úrovně koncentrací CO2 v uzavřených místnostech v porovnání s venkovní koncentrací a tak definuje úroveň kvality ovzduší:

  • Úroveň ID1 = vysoká kvalita vzduchu = koncentrace menší než 400 ppm (standardní hodnota je 350 ppm = 0,035 %).
  • Úroveň ID2 = střední kvalita vzduchu = koncentrace v rozsahu 400 až 600 ppm (standardní hodnota je 500 ppm = 0,050 %).
  • Úroveň ID3 = vyhovující kvalita vzduchu = koncentrace v rozsahu 600 až 1000 ppm (standardní hodnota je 800 ppm = 0,080 %).
  • Úroveň ID4 = nízká kvalita vzduchu = koncentrace větší než 1000 ppm (standardní hodnota je 1200 ppm = 0,120 %).

Z výše uvedeného vyplývá, že doporučená koncentrace CO2 ve vzduchu v uzavřené místnosti by tak měla být udržována pod hodnotou 1000 ppm.

Princip měření koncentrace CO2

Měřicích principů pro zjištění koncentrace CO2 je několik, ale nejrozšířenější jsou snímače pracující jako elektrochemické nebo infračervené optické NDIR.

Elektrochemický princip měření

Elektrochemická metoda je založena na elektrochemickém článku s tuhým elektrolytem. Tento článek je přídavným žhavením vyhříván na pracovní teplotu. Na elektrodách článku dochází k chemickým reakcím, kdy se spotřebovává kyslík a na elektrodách článku vzniká elektromotorické napětí. Jeho měření pomocí elektroniky se pak zjišťuje koncentrace CO2 ve vzduchu.

Hlavní předností této metody pro měření CO2 je vysoká citlivost a obvykle nižší cena než čidla NDIR. Nevýhodou proti NDIR je menší přesnost měření a schopnost pracovat až od koncentrace cca 400 ppm. To však vzhledem ke koncentraci CO2 ve venkovním vzduchu (od cca 350 ppm) tolik nevadí.

NDIR princip měření

Metoda NDIR  (Non-Dispersive InfraRed) je založena na absorpci infračerveného záření, tedy měření útlumu infračerveného záření průchodem molekulami plynu CO2, protože molekuly absorbují vlnovou délku světla odpovídající jejich velikosti. Čím více molekul je v cestě světla, tím více je světla pohlceno. Základní princip je tedy v zásadě podobný, jako například u běžných optických snímačů detekce přítomnosti průhledných předmětů.

Snímač obsahuje zdroj infračerveného paprsku, který je dále vyzářen do trubice s přístupem vzduchu a pak snímán na přijímači tvořeném infračerveným detektorem s filtrem. Filtr odstraní všechny vlnové délky světla, které nejsou absorbovány molekulami plynu CO2. Signál z infračerveného detektoru se pak zesiluje, vyhodnocuje útlum záření a z něho vypočítá aktuální koncentrace CO2 ve vzduchu.

Snímače využívající NDIR metodu jsou obecně přesnější, dlouhodoběji stabilnější, měří koncentraci již od nulové hodnoty a mohou měřit i vysoké koncentrace CO2. Jejich nevýhodou je o něco vyšší cena.

Základní snímač Thermokon LK CO2

Základem nabídky snímačů společnosti CO2 společnosti Thermokon je řada LK CO2, která v sobě mimo měření koncentrace CO2 obsahuje i vestavěné měření teploty. Princip měření je zde založen na levnější elektrochemické metodě měření CO2.

Výstupy jsou pak dva jednoduché analogové napěťové 0-10 VDC, které odpovídají naměřené koncentraci CO2 v rozsahu 0...2 000 ppm a teplotě v rozsahu 0-50°C.

Primárně je snímač určen pro evidenci CO2 a volitelně také pro detekci teploty ve vzduchových kanálech.

Snímače Thermokon LK-S CO2 a WRF04 CO2 s Modbus-RTU a LON

Snímače LK-S CO2 a WRF04CO2 jsou určeny především pro přesné měření koncentrace CO2, volitelně pak pro detekci teploty a relativní vlhkosti vzduchu.

Zatímco typ LK-S s krytím IP30 je určený pro zabudování do vzduchových kanálů, typ WRF04 s krytím IP20 je určen pro použití v místnostech. Proto je vyráběn v provedení se 3 barevnými LED diodami pro signalizaci zvýšené koncentrace CO2 (možnost nastavit větrání) nebo s LCD displejem, který zobrazuje hodnoty CO2, teploty, i vlhkosti. Mají však stejný měřicí systém založený na přesné NDIR metodě a i stejnou nabídku připojovacích výstupů.

Provedení snímačů Thermokon LK-S pro vzduchové kanály (obr. vlevo) a WRF04 pro mísnosti (obr. vpravo).

Snímač lze připojit na zobrazovací a řídicí systémy prostřednictvím digitálních komunikačních rozhraní LON a Modbus-RTU (RS485). Měřicí rozsah koncentrace CO2 je 0-2 000 ppm, teploty 0-50 °C a vlhkosti 0-100 %.

Velkou výhodou je automatická kalibrace Thermokon ABCLogicTM (Automatic Background Calibration). Využívá se dynamického ofsetového výpočtu, tudíž není potřeba obsluhy pro kalibraci snímače. Jde o to, že všechna plynová čidla v zásadě podléhají jistým odchylkám v určitém čase, což vede k nutnosti kalibrace. Kalibrace senzorů však vyžaduje 5 až 20minutový kalibrační proces, což může vést ke značným nákladům.

Princip autokalibrace ABCLogic vychází z toho, že koncentrace CO2 dosáhne mimo provozní hodiny stejné hodnoty, jako je v okolí, např. díky přirozené ventilaci, propustnosti oken atd. Snímač zaznamená nejnižší hodnotu CO2 za každých 24 hodin a podle nejnižších hodnot naměřených za 2 týdny se kalibruje na teoretickou venkovní hodnotu 400 ppm. Nevýhodou tohoto systému kalibrace je vhodnost pouze pro budovy využívané jen část dne (např. kancelářské prostory), a nelze je použít tam, kde je nepřetržitý provoz nebo v prostorách s trvale zvýšenou koncentrací CO2 (např. skleníky, farmy, nemocnice).

 
Příklad funkce a montáže  snímačů Thermokon LK-S pro vzduchové kanály.

Toto pak řeší novinka v podobně dvoukanálového snímače LK-S CO2 V DuC a LC-WRF04 CO2 dual channel, kde snímač obsahuje 2 senzory CO2 , přičemž jeden neustále detekuje měřenou koncentraci CO2 , zatímco druhý referenční jedenkrát denně porovná naměřené hodnoty obou senzorů a v případě rozdílu provede kalibraci. Dvoukanálové snímače tak mohou být díky této automatické kalibraci použité i v prostorách s nepřetržitým provozem nebo v dobře izolovaných budovách.

Příklad zapojení snímače WRF04CO2 se sběrnicí Modbus-RTU.

Závěr

Měření koncentrace CO2 má jistě budoucnost a bude se s postupnou zvětšující se automatizací budov a ventilace využívat stále častěji. Výrobky snímačů Thermokon Sensortechnik GmbH pak v ČR lze zakoupit u ostravské společnosti REM-Technik s.r.o. v cenovém rozsahu 3000 až 5000,- Kč bez DPH.

Odkazy:

 

Hodnocení článku: